6 راهکار برای جلوگیری از گاز گرفتن توله سگ ها

???چگونه با 6 راهکار ساده از گاز گرفتن توله سگ ها جلوگیری کنیم؟!??? ?قدم اول: “با سگ خود بازی کنید و توجه او را به دستانتان معطوف کنید.” می توانید روی زمین بنشینید و با او بازی کنید. سعی کنید با زدن دستانتان به زمین و حرکت دادن انگشتانتان توجه اش را جلب کنید. ?هیچگاه… ادامه خواندن 6 راهکار برای جلوگیری از گاز گرفتن توله سگ ها