بهداشت شخصی حیوانات

وقتی صحبت از بهداشت شخصی حیوانات می شه ذهن ها بسمت واکسیناسیون و درمان انگلی منحرف میشه! بهداشت شخصی حیوانات مجموعه کارهای است که صاحب حیوان برای تمیز نگاه داشتن حیوان خود انجام می ده. در ابتدا بحث مکان دستشوی کردن حیوان است. برای گربه ها خیلی راحت است اکثر گربه ها بمحض اینکه ظرف… ادامه خواندن بهداشت شخصی حیوانات