دره خوشرو

درۀ خوشرو، حدود دو کیلومتر جلوتر از محدودۀ مسکونی نغندر قرار دارد و در سمت چپ جاده از آن جدا می‌شود. اين مسير از ابتداي حركت از دره جاغرق تا دره خوشرو و نهايتها يك كيلومتري جاده نغندر به كنگ ، بسيار سبز و زيباست و براي كوهنوردي سبك با همراه داشتن تجهيزات يكروزه پيشنهاد… ادامه خواندن دره خوشرو